English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

ÇED Raporu

Çed raporunun amacı nedir?

Çed raporunun amacı ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Çed’in faydaları nelerdir?

1. Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önceden görerek etkisiz hale getirmesi için gerekli tedbirleri ortaya koyması, olumsuz etkilerin minimize edilmesini sağlaması,

2. Proje sahibi için maliyet azaltıcı seçenekler sunması,

3. Karar verme sürecine yönelik daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir yaklaşım, demokrasiye katkı.

Çed’in temel görevi nedir?

Projelerle ve gelişmelerle ilgili karar vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.

Ulusal Çevre Politikası Kanunu nedir?

Ulusal Çevre Politikası Kanunu, Amerika’da “National Environmental Policy Act” olarak bilinen 1969 yılında yürürlüğe girmiş, gerek AB ülkeleri, gerekse diğer dünya ülkelerinde halen en etkin çevre yönetim aracı olarak yerini alan ve gün geçtikçe de bu yeri sağlamlaştıran bir çevre politikası kanunudur. Türkiye’de uygulanan çed’in atasıdır.

Türkiye’de çed ne zaman uygulamaya konulmuştur?

Çed, Türkiye’de 7 Şubat 1993 tarihinden bu yana uygulanmaktadır.

Çed raporu alınması veya hazırlanması gereken projeler nelerdir?

1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler

2. Seçme eleme kriterlerine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler

Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler

Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği Ek-1 belgesinde belirtilen projelerdir.

Seçme eleme kriterlerine göre çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler

Seçme eleme kriterlerine göre çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi yönetmeliği EK-2 belgesinde belirtilen projelerdir. EK-2 kısmına giren faaliyetler için proje tanıtım dosyası hazırlanması gerekir

Çed raporu alması gereken projelere örnekler

1. Rafineriler,

2. Termik güç santralleri,

3. Nükleer yakıt tesisleri,

4. Metal endüstri tesisleri,

5. Tank hacminin 100 m3 ve üzeri olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler,

6. Asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme tesisleri,

7. Fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri,

8. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler,

9. Şehirlerarası yollar ve havaalanları,

10. Su yolları, limanlar ve tersaneler.

Çevresel etki değerlendirmesi ve planlama genel müdürlüğünün görevleri

1. Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak.

2. Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak.

3. Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.

4. Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını yürütmek ve koordine etmek.

5. Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.

6. Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkileri yürütmek, gerekli çalışmaları yapmak.

7. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak.