English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

Tesis Güvenlik Belgesi

 

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlarımızın size yardımcı olacağı hususlar;

 

 1. Personel ve araç giriş kontrolü, Özel Güvenlik Teşkilâtı tarafından yapılıyor mu? Tesise giriş yerleri sınırlımı? Özel Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan kontrollerin nasıl yapılacağına dair görev talimatları mevcut mudur? Bu talimatlar çerçevesinde ne kontrolleri hangi cihazlarla yapılmaktadır? Bu kontrollerin sağlıklı olarak yapılıp yapılmadığı Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadarlık periyotlarla kontrol edilmektedir? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

 

 1. Giriş kartları renk, fon ve seri numaralarına göre hazırlanmış mı? Kişi Güvenlik Belgesine sahip personelin giriş kartında ayırt edici bir işaret, yazı veya amaca uygun başka bir şey mevcut mu? Kaybolan giriş kartları için Firma/Kuruluş tarafından yapılan uygulama nedir? Giriş kartları personel tarafından devamlı olarak kullanılıyor mu? Personelin kartlarını devamlı olarak takması yönünde uyarı levhaları var mı? Kaybolan giriş kartları için uygulanan prosedürler nelerdir? Personelin giriş kartlarını devamlı kullandığına yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından bir kontrol mekanizması oluşturulmuştur? Giriş kartını takmayan/takmamakta ısrar eden personel/personeller için Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

 

 1. Ziyaretçilerin tesis içinde dolaşması gerektiğinde, refakatçi görevlendiriliyor mu? Refakatçinin görevinin ne olduğu ve ziyaretçilere nasıl davranması gerektiği hususunda bir talimat var mı?

 

 1. Giriş kartları güvenlik görevlisinin görebileceği bir yerde takılı mı? Ziyaretçi kayıtları tutulmakta ve muhafaza altında bulundurulmakta mıdır? Girişte genel ziyaret için ziyaretçi odası var mı? Yabancı uyruklu ziyaretçilerin kaydı ayrı bir defterle veya amaca uygun başka bir yöntemle tutuluyor mu? Ziyaretçi odasında ‘’Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar’’ başlıklı bir talimat mevcut mu? Bu uygulamaların sağlıklı olarak yapılıp yapılmadığı Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla kontrol edilmektedir? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

 

 1. Gizlilik dereceli evrak üzerinde işlem yapılan Kontrollü Bölgelere ziyaretçi kabul edilmemesi hususunda Firma/Kuruluşun ne tür uygulamaları vardır? Bu konuda hazırlanan bir talimat veya çalışma şekli varmıdır?

 

 1. Kontrollü Bölgelerin ve Odaların varsa pencereleri; dışarıdan görüşü ve girişi engelleyecek şekilde perde, demir parmaklık ve kalın tel kafesle güvenlik altına alınmış mı?

 

 1. Millî veya uluslar arası nitelik taşıyan ivedi bir durum karşısında gizlilik dereceli belge ve malzemelerin korunması, yerinin değiştirilmesi veya yok edilmesi hususunda, “Tesis Olağanüstü Hâl Plânı” hazırlanmış mı? Olağanüstü hal durumunda Firma/Kuruluştaki tüm personeli uyarabilecek genel bir alarm sistemi var mıdır? Söz konusu alarm sistemi, personelin reaksiyonun ölçülebilmesi maksadıyla Firma/Kuruluşun öngöreceği belli periyotlarla denenmekte midir? Söz konusu alınacak önlemlere yönelik olarak Firma/Kuruluş birimlerinin yapacağı işlemler ve uygulamalar hangi birim/kim, nerede, ne zaman, nasıl sorularına cevap verecek şekilde Tesis Olağanüstü Hâl Plânında yer alıyor mu?

 

 1. Tesiste, normal çalışma saatleri dışında mesai yapmak gerektiğinde, çalışacak personel isimleri güvenlik görevlisine bildiriliyor mu? Bu uygulama Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından yapılmakta ve uygulamaya yönelik olarak tutulan kayıtlar hangi birimde saklanmaktadır? Konuyla ilgili olarak hazırlanan formlar mevcut mudur? Güvenlik görevlisine verilen listede yer almayan bir personelin mesai yaptığının tespit edilmesi durumunda Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

 

 1. Tüm güvenlik aydınlatmaları, acil güç kaynakları, zil, çan ve sirenler periyodik olarak kontrol ediliyor mu? Kontrol uygulamasının Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiş mi? Söz konusu kontrollerde kontrol formu kullanılmakta ve kayıt altına alınmakta mıdır? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?
 1. Giriş yapan araçlar kontrol ediliyor mu? Araç giriş kartı verilmekte midir? Kontrollerin nasıl yapılacağına dair görev talimatları mevcut mudur? Bu talimatlar çerçevesinde ne kontrolleri yapılmaktadır? Bu kontrollerin sağlıklı olarak yapılıp yapılmadığı Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla kontrol edilmektedir? Yapılan denetim kontrollerinde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?
 2. Tesis içinde kullanılan telefonların üzerinde ve masalarda güvenlik ikazları var mıdır?
 3. Kapı, kasa ve dolap gibi evrakın konulduğu yerlere gerekli kontrol formu ve belgeleri konulmuş mu? Bunlar usulüne uygun kullanılıyor mu? Dolap ve kasalarda bulunan dosyaların ne dosyası olduğunu gösteren dosya sırtlıkları hazırlanmış mıdır? Dolap ve kasalarda kaç adet dosyanın bulunduğunu ve bunların neler olduğunu gösteren fihristler hazırlanıp dolap/kasanın uygun bir yerine asılmış mıdır? Gizlilik dereceli evrakların bulunduğu dolap ve kasaların kim tarafından, ne zaman ve ne maksatla açıldığını gösterir dolap/kasa açma kapama kayıt defteri mevcut mudur?

 

 1. Girişin sınırlı olduğu oda, salon, depo ve atölyelerin girişlerine “GİRİLMEZ” işareti asılmış mı?

 

 1. Gizlilik dereceli evrakların saklandığı kasa, dolap, vb. üzerine “AÇIK” veya “KAPALI” durumda olduğunu gösteren işaret levhası asılmış mı?

 

 1. Her odada bulunması gereken Günlük Emniyet Kontrol Çizelgesi, kapı arkasına veya çıkışa yakın uygun bir yere asılmış mı? Güvenlik personeli tarafından kontrolü yapılmakta mıdır?

 

 1. Yangın ve tehlike anında personeli uyarmak için sesli ve görüntülü uyarı sistemi mevcut mudur? Personelin reaksiyonunu ölçebilmek maksadıyla belli periyotlarla tatbikat yapılmakta ve yapılan tatbikatlar kayıt altına alınmakta mıdır? Uyarı sistemlerinin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

 

 1. Tesis çevresi ve içini sürekli olarak denetim altında bulundurmak için, yeteri kadar nöbetçi/kamera sistemi bulundurulmakta mıdır? Kamera kayıtları geriye dönük olarak ne kadar süre ile izlenebilmektedir? Kameraların gece görüş kabiliyeti, 360 derece dönebilme kabiliyeti gibi birtakım özellikleri var mıdır? Kameraların gece görüşü için aydınlatma sistemi kullanılmakta mıdır? Kameraların izlenmesi durumunda herhangi bir güvenlik ihlalinin tespit edilmesi durumunda harekete geçirilebilecek bir alarm sistemi, telsiz sistemi veya amaca uygun başka bir sistem mevcut mudur? Tesiste devriye sistemi varsa sistem ne şekilde uygulanmaktadır? Tesis çevresi ve içi aydınlatılmakta mıdır? Firma/Kuruluşun nöbetçi, kamera ve aydınlatma sistemlerine yönelik olarak yaptığı uygulamalar nelerdir? Kamera ve aydınlatma sistemlerinin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

 

 1. Varsa nöbetçi kulübelerinde, nöbetçi talimatı bulunmakta mıdır? Tesis girişi/girişlerinde (Nizamiye) güvenlik personellerinin çalışma talimatları mevcut mudur? Tesise silahla gelebilecek ziyaretçilere nasıl davranılacağını ve neler yapılacağını gösteren bir talimat, silah emanet dolabı, doldur-boşalt istasyonu, silah teslim kartı ve silah alımına yönelik kayıt defteri mevcut mudur? Nöbetçi Kulübelerinin kontrol, bakım ve idamesine yönelik olarak, Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından, nekadalık periyotlarla, kontrol yapılmaktadır? Yapılan kontrollerde güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi durumunda zafiyeti gidermeye yönelik olarak Firma/Kuruluşun hangi birimi sorumludur ve zafiyeti gidermeye yönelik olarak ne tür uygulamalar öngörülmüştür?

 

 1. Her oda için bir kapı numarası verilmiş mi? Aynı numaranın oda anahtarlarına verilerek bunlar mesai saatleri dışında güvenlik görevlisinin odasında kilitli bir dolap içerisinde muhafaza ediliyor mu? Nöbetçiler arasında devir teslim belge ile yapılıyor mu?

 

 1. Tesis içinde her türlü iletişim ortamı ile yapılan bilgi ve belge aktarımı, dışarıdan nüfuz edilemeyecek şekilde emniyete alınmış mı? Tesiste bulunan belgegeçer (fax) cihazlarının üzerinde ‘’ HİZMETE ÖZEL VE ÜSTÜ GİZLİLİK DERECELİ EVRAKLARIN ÇEKİLMESİ YASAKTIR’’ uyarı etiketleri var mı? Kontrollü Bölgelere cep telefonu, harici bellek, dizüstü bilgisayar vb. girişine yönelik olarak kısıtlama getirilmiş mi? Gizlilik dereceli bilgilerin işlendiği bilgisayarlarda internet bağlantısı mevcut mu? HİZMETE ÖZEL ve üstü gizlilik dereceli evrakların fotokopi ile çoğaltılması kontrollü bir şekilde yapılıyor ve gizlilik dereceli evrak çoğaltma formları ile kayıt altına alınıyor mu?
 2. Firma/Kuruluşun kurulduğu mevki itibarıyla Jandarma/Polis karakolu gibi güvenlik birimleriyle doğrudan bağlantısı var mı?

 

 1. Firma/Kuruluşta özellikle Kontrollü Bölgeler için elektronik Güvenli Geçiş Sistemleri (Elektronik Kart Okuyuculu kapılar) var mı? Giriş çıkış kayıtları Firma/Kuruluşun hangi birimi tarafından ne şekilde muhafaza edilmektedir?

 

Yukarıda belirtilen tüm soruların hızla yanıtlanması önlemlerin alınması ve tesisinizin hazırlanması için danışman ekibimiz sürecin başından sonuna kadar sizlere destek olacaktır.

 

destek-but