English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

Üretim İzin Belgesi

   3b01d50400faea7bd68b828fd8c4c53c

Üretim İzin Belgesi almak için tesis güvenlik belgesinin olmasına gerek yoktur.

Kontrole Tâbi Malzeme Listesi kapsamında bulunan bir malzemenin üretimini yapacak isteklilerin, öncelikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından, Üretim İzin Belgesi almaları gerekir. Bu kapsamda faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar, MSB.lığınca aranan istek ve özellikleri en kısa süre içinde tamamlar ve kuruluş müsaadesi verilmesi talebiyle başvuruda bulunurlar.

 

 

MSB.lığınca, istenen bilgi ve belgelerin alınmasını takiben, ön inceleme başlatılır.

b.Yapılan inceleme sonucunda kişi veya kuruluşun, yeterli bilgi verdiği belirlenir ve olumlu kanaat hasıl olursa, kurulacak olan araziye ait bilgiler (Ada, Pafta, Parsel Numaraları ile Yer/Şehir) öncelikle Gnkur.Bşk.lığına gönderilerek konu hakkında görüş talep edilir. Mevcut arazinin 2565 sayılı “Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun”unda belirtilen araziler içerisinde yer alıp almadığı tespit edilir.

c.Alınan görüşlerin olumlu olması hâlinde, MSB.lığınca görüşler değerlendirilerek, sonuç, en geç iki ay içerisinde, talep edenler ile ilgili kurumlara bildirilir.

ç.2565 sayılı Kanun kapsamında belirtilen araziler içerisinde olmadığının belirlenmesini müteakip, kuruluş ile ilgili bilgi ve belgeler, İçişleri Bakanlığı ile San.ve Tic.Bak.lığına gönderilerek konu hakkındaki görüşleri alınır.

d.Gnkur.Bşk.lığı ile İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi hâlinde Üretim İzin Belgesi verilmez ve bu husus talep eden kuruluş/işletmeye bildirilir.

e.Üretim İzin Belgesi yazısı bir andıç ile, Millî Savunma Bakanı’nın onayınınım alınmasını müteakip Müsteşar tarafından imzalanır.