English  English    Deutsch  Deutsch

ICCERT

Yatırım Teşvik Belgesi

  • trYatırım kararı öncesi firmanızı bilgilendirir. Yatırım yeri seçimi, Yatırım cinsleri menfaatleriniz, sorumluluklarınız hakkında detaylı bilgiler vererek doğru karar vermenizi sağlar.
  • Firmanızın satın alacağı ithal ve yerli makineler hakkındaki ihtiyacınızı, Yatırım yeri ve yapılacak yatırım tutarı hakkındaki bilgileri sorar. Firmanıza ait başvuru evraklarınızı isteyerek başvuru dosyanızı hazırlar.
  • Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için talep edilen 2872 sayılı Çevre kanunun 10. maddesine göre Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı yazısının alınmasını sağlar.
  • Dosyanızı ilgili kuruma başvuru yapar, ortalama 10-20 gün içinde Yatırım Teşvik Belgeniz sonuçlanır.
  • Belgenizi firmanıza gönderirken, belge ile ilgili haklarınız, sorumluluklarınız, kullanım süresince yapılması gerekenlerin yazıldığı kullanma kılavuzunu verir.
  • Belgenizin kullanımı aşamasında malların fiyatlarında, miktarlarında, modellerinde değişiklik istediğiniz takdirde ilgili kurumdan gerekli işlemleri kısa sürede gerçekleştirir.
  • Belgenizin kullanımı aşamasında bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızı arayarak, mail, faks veya telefonla hatırlatır, kurumdaki işlemlerinin gerçekleştirir.
  • Yatırımınızın tamamlanması halinde, gerçekleşme bilgilerinin firmanızdan alır, Yatırım durumunu kontrol eder. Gerçekleşmenin yeterliliği hakkında bilgilendirir, sorun olmaması halinde belgenizin kapatılması (Tamamlama vizesi) işlemlerin başlatır.
  • Kurum uzmanlarının Tamamlama vizesi için yapacakları ekspertiz programlarını organize ederek belgenizin kapatılmasını sağlar.

TEŞVİK BELGESİ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.     Nasıl Kullanılır: Yerli ve ithal Makine Teçhizat alımlarınızda, yerli firma veya Gümrük idareleri makine listelerinize gerekli bilgiyi yazıp onaylamaları ile Gümrük Vergisi, KDV ve Fon ödemeden Yerli ve İthal makine alabilirsiniz.
2.     Gerçekleşme Bilgisi: Belge kapsamında yapılan yatırımların gerçekleşme durumları, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Müsteşarlığı’na bildirilir.
3.     Faiz Desteği:Bölgesel teşvik kapsamında yatırımınızı gerçekleştirmek maksadıyla bir yıldan daha uzun süreli alacağınız kredilerde;

3. bölgede TL kredilerinde 3 puan, Döviz kredilerinde 1 puan (Azami 500 Bin)

4. bölgede TL kredilerinde 4 puan, Döviz kredilerinde 1 puan (Azami 600 Bin)

5. bölgede TL kredilerinde 5 puan, Döviz kredilerinde 2 puan (Azami 700 Bin)

6. bölgede TL kredilerinde 7 puan, Döviz kredilerinde 2 puan (Azami 900 Bin)

4.     Değişiklikler: İhtiyacınız olan makineleri belgenize sonradan ekleyebilir ve değişiklik yapabilirsiniz.
5.     Makine Alımları: Makinelerinizi, proforma fatura aldığınız firmalardan almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz firmadan istediğiniz markayı, günün gerçek fiyatları ile makine birim fiyat değeri üzerinden, fiyat azalışlarında “-%50” fiyat artışlarında ise “+%100” değerleri içinde listede değişiklik yapılmaksızın satın alabilirsiniz.
6.     Harcama belgeleri:Teşvik belgesi başvurusundan önce  ve süre bitiminden sonra aldığınız harcama faturaları Teşviklerden yararlanmaz.
7.     Tamamlama Vizesi:Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımınızı tamamladıktan sonra belgenin kapatılması “Tamamlama Vizesi” zorunludur. Fatura ve diğer belgelerinizi ayrı bir klasörde saklayınız. Tamamlama vizesinin yapılamaması, aldığınız devlet yardımlarını cezaları ile birlikte geri ödemenize sebep olacaktır.
8.     Kullanma Kılavuzu:  Belgenizi başarı ile kullanmak ve zamanında işlem yapmanız için kullanım kılavuzunu belgenizle birlikte verecektir.
9.     Süreler:Yatırım Teşvik Belgenizin süresi içinde yatırıma başlanmış ise ek süre alınabilir. Ek süre, belgede yazılı orijinal sürenin yarısı kadardır.

10.Asgari Yatırım Sınırı: Belge çıkarma sırasında talep ettiğiniz makinelerin tamamını almak zorunda değilsiniz. Kurulacak tesiste yatırımın bütünlüğünün sağlanması (üretimin gerçekleşebiliyor olması) ve asgari yatırım tutarınızın;
Genel Teşvik Belgesi düzenlenen yatırım konularında; 1 ve 2. bölgeler için 1.000.000 TL.
3 – 4 – 5 ve 6. Bölgede gerçekleşen yatırımın asgari 500.000 TL üzerinde olması gerekmektedir.

Bölgesel Teşvik Belgesi düzenlenen yatırım konularında ise yatırımın konusu ve bölgesel veya büyük ölçekli yatırım alt sınırına göre gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Asgari yatırım şartları bölge, il ve sektöre (Yatırım konusu) göre farklılık göstermektedir.

TEŞVİK BELGESİ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Proje hazırlık için gerekli diğer evraklar
1.           Yatırım Bilgi formu ( hazırlanarak gönderilecektir.)
2.           Müracaat Harcı Makbuzu
3.           Beyan ve Taahhüt
4.           İmza sirküleri
5.           Ticaret Sicil Gazeteleri
6.           Kapasite Raporu
7.           İthal ve Yerli alınacak makine listesi
8.           Mülkiyet Durumu/Belgesi
9.           ÇED Belgesi veya Kapsam Dışı
10.           SSK Borcu Yoktur Yazısı